Läkemedelsverket

1. nov, 2017

Läkemedelsverket har ett huvudbudskap. Använd de rätta medicinerna för din glukoskontroll!

Så här säger Läkemedelsverket:

”Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes
– behandlingsrekommendation

Huvudbudskap
• Behandla nydiagnostiserad typ 2-diabetes intensivt (I/A).
• Intervention av levnadsvanor utgör grunden för behandling av typ 2-diabetes (I/A).
• Den glukossänkande läkemedelsbehandlingen ska vara individualiserad och hänsyn tas till patientens förutsättningar
och samsjuklighet.
• Målet för glukoskontroll anpassas efter ålder, diabetesduration och eventuell samsjuklighet (I/A). Ett individualiserat målvärde för HbA1c sätts i samråd med patienten.
• Metformin utgör grunden vid farmakologisk behandling av typ 2-diabetes och bör i regel inledas i anslutning till
diagnos (I/B), samt fortgå så länge kontraindikationer saknas.
• Barn och ungdomar med misstänkt diabetes, oavsett typ, ska remitteras till barnmedicinsk akutmottagning samma dag.
• Vid graviditetsutlöst diabetes och typ 2-diabetes under graviditet styr plasmaglukosvärdet mätt med egentester valet av behandling. Vid otillräcklig effekt trots intervention av levnadsvanor inleds behandling med metformin och/eller insulin.”

MEN NEDANSTÅENDE HUVUDBUDSKAP EXISTERAR INTE! (Ändå är bara några få ord utbytta från Läkemedelsverkets huvudbudskap)

”Kostbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes
– behandlingsrekommendation

Huvudbudskap
• Behandla nydiagnostiserad typ 2-diabetes intensivt (I/A).
• Intervention av levnadsvanor utgör grunden för behandling av typ 2-diabetes (I/A).
• Den glukossänkande kostbehandlingen ska vara individualiserad och hänsyn tas till patientens förutsättningar
och samsjuklighet.
• Målet för glukoskontroll anpassas efter ålder, diabetesduration och eventuell samsjuklighet (I/A). Ett individualiserat målvärde för HbA1c sätts i samråd med patienten.
• Kosten utgör grunden vid behandling av typ 2-diabetes och bör i regel inledas i anslutning till diagnos (I/B), samt fortgå så länge kontraindikationer saknas.
• Barn och ungdomar med misstänkt diabetes, oavsett typ, ska remitteras till barnmedicinsk akutmottagning samma dag.
• Vid graviditetsutlöst diabetes och typ 2-diabetes under graviditet styr plasmaglukosvärdet mätt med egentester valet av behandling. Vid otillräcklig effekt trots intervention av levnadsvanor inleds behandling med kost och/eller motion.”

Det är dom små skillnaderna i språkbruket som ger dimridåer och förleder.